Algemene Voorwaarden EasyAdmin

 

ALGEMEEN

EasyAdmin is onderdeel van ExcelAdministratie. Deze website valt onder beheer van ExcelAdministratie. Door de website van ExcelAdministratie te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt zonder beperking of voorbehoud. Indien een van de bepalingen van deze voorwaarden niet toepasbaar blijkt te zijn, of in strijd met dwingende wettelijke bepalingen, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE - AUTEURSRECHTEN

De gebruiker erkend formeel dat de voorstelling, de inhoud en alle informatie en gegevens van de website van ExcelAdministratie beschermd zijn door auteursrechten. De voorstelling, de reproductie, de verspreiding, de verkoop, de publicatie, de wijziging en ieder gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van de website van ExcelAdministratie is verboden zonder voorafgaande geschreven toestemming van ExcelAdministratie. Het is eveneens verboden de informatie van de website te misbruiken voor ongeoorloofde doeleinden of op te slaan op elektronische wijze, met uitzondering van de automatische registratie in het cachegeheugen van de browser. De gebruiker zal de website van ExcelAdministratie niet gebruiken op een manier die mogelijk strijdig is met de goede zeden, om schade te berokkenen aan derden of om afbreuk te doen aan het imago van ExcelAdministratie, met name door het toevoegen van verkeerde of beledigende informatie. ExcelAdministratie behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie. Zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na de verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van door ExcelAdministratie ontwikkelde website’s, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan ExcelAdministratie, Op al onze leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Anders dan voor persoonlijk gebruik mag niets van deze website’s worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ExcelAdministratie. Op misbruik van deze regel staat een boete van € 500,00 (Vijfhonderd Euro) per overtreding per dag.

LICENTIES EN VERBINTENISSEN

De leverancier verleent aan de gebruiker het niet exclusieve recht om een kopie van EasyAdmin zoals beschreven in
de factuur op een systeem te installeren en te gebruiken, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen.

Overdraagbaarheid

Het gebruikersrecht is zonder schriftelijke toestemming niet overdraagbaar, en mag ook niet in sublicentie
worden uitgegeven. Ook verhuur in welke vorm dan ook is niet toegestaan. Indien de gebruiker een rechtspersoon of
een vennootschap is, mag EasyAdmin gebruikt worden door de werknemers van de gebruiker, in het kader van de uitoefening
van de bedrijfsvoering.

Het auteursrecht, patent, handelsnaam en alle eventuele overige rechten van intellectueel of industrieel eigendom,
alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot Easyadmin- databases,
documentatie en/of materialen komen uitsluitend toe aan de leverancier,tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

INFORMATIE

De informatie is afkomstig van zo betrouwbaar mogelijke bronnen en zijn het onderwerp van een onderzoek binnen redelijke grenzen. ExcelAdministratie zal naar best vermogen de gemelde fouten corrigeren. ExcelAdministratie en zijn informatieverstrekkers staan in geen geval in voor de juistheid, de volledigheid of het Op al onze leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing aangepaste of actuele karakter van de informatie. ExcelAdministratie kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van verkeerde of weggelaten informatie, geleverd door ExcelAdministratie of door derden en aangeboden aan de gebruiker via de website van ExcelAdministratie. ExcelAdministratie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beslissingen of handelingen van de gebruiker van de website die gebaseerd zijn op de verstrekte informatie of gegevens. ExcelAdministratie kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten of weglatingen, zowel ten opzichte van de gebruiker als van derden, voor eender welke directe, indirecte of toevallige schade, voor ieder gebrek aan winst, verlies van kansen of voor eender welke andere schade die veroorzaakt is door onachtzaamheid of verzuim bij de levering, de verzameling, de voorstelling, de redactie, de interpretatie, de vermelding en de verspreiding van informatie of gegevens via de diensten van ExcelAdministratie, zelfs indien ExcelAdministratie gewaarschuwd werd voor het mogelijk optreden van dergelijke schade.

EXCELADMINISTRATIE SOFTWARE

ExcelAdministratie wijst nadrukkelijk elke vorm van garantie voor software af. Software wordt ter beschikking gesteld 'zoals deze is' zonder enige waarborg. In geen geval zal ExcelAdministratie aansprakelijk zijn voor enige vorm van gevolgschade, voortkomend uit het gebruik, onmogelijkheid van gebruik onjuiste werking, onjuiste installatie of toepassing van software. Kopiëren of reproduceren van de gehele of van enig deel van de software en van handleidingen is zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming niet toegestaan. ExcelAdministratie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van door de eigenaar of door derden geleden verliezen of letsel als gevolg van het gebruik van de geleverde software. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden onverbindend wordt verklaard, laat dit de verbindendheid van de overige bepalingen uit deze voorwaarden onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk gelijke strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.
Op gedownloade producten vindt geen restitutie plaats.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

ExcelAdministratie en zijn informatieverstrekkers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade door een computervirus, in welke vorm dan ook, door bugs (programmafouten) of door eender welk programma of eender welke toepassing indien deze incompatibel zijn met de computerhardware die de gebruiker bezit, noch voor schade die de gebruiker ondervindt door een storing, onderbreking of fout, verandering, update, controle, onderhoud, technisch probleem, verbreking of overbelasting van het telefoonnetwerk of van hiermee verbonden netwerken of diensten, onachtzaamheid of fouten door derden of door de gebruiker, noch voor schade die het gevolg zijn van gebeurtenissen buiten de wil en de controle van ExcelAdministratie. De hierboven genoemde omstandigheden kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot welke financiële vergoeding dan ook. De gebruiker erkent dat ExcelAdministratie het recht heeft om op welk moment dan ook de beschikbaarheid van de website op te heffen voor onderhouds- en updatingredenen.

UPDATES

Bij het kiezen voor een nieuwere versie van EasyAdmin wordt eerder opgeleverd maatwerk niet standaard geimplementeerd. ExcelAdministratie kan op ieder willekeurig moment de informatie op de website veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.

SPECIFIEKE OPMERKINGEN

Specifieke opmerkingen in verband met de voorstelling van producten en diensten van  ExcelAdministratie met vermelding van prijzen: de gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de informatie over de producten en diensten van  ExcelAdministratie hiaten of onjuistheden kan vertonen (in het bijzonder als gevolg van typefouten) of verwijzingen kan bevatten naar producten die niet langer beschikbaar zijn.  ExcelAdministratie behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment aan te passen. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen ExcelAdministratie en gebruikers zullen exclusief worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Middelburg.